Stavební povolení a ohláška

Podle stavebního zákona vyžaduje většina staveb stavební povolení, nebo alespoň ohlášení stavby (ohlášku).  

 

Často si lidé myslí, že dokumentace pro ohlášení stavby (ohláška) je výrazně jednodušší, než pro stavební povolení. Není tomu tak. Obě dokumentace jsou prakticky totožné a musí obsahovat všechny profesní části. Ty jsou následující:

 

Architektonicko-stavební část.

Toto je základ celého projektu. Zde jsou stavební výkresy a zprávy. Půdorysy, řezy, pohledy. Vše v měřítku 1:100, nebo 1:50 (případně 1:75). Z této části musí být patrné, jak má stvba vypada, z čeho je tvořena a jaké jsou její přesné rozměry. Tuto část obvykle zpracováváme přímo sami, na ostatní části si najímáme specializované projektanty.

 

Stavebně konstrukční část.

Této části se obvykle říká statika. Zde jsou výpočty všech nosných konstrukcí budovy. Výpočet dimenzí základů, velkých překladů, věnců a výztuží, stropů, krovů, případně jiných speciálních konstrukcí. V zákresech můžete vidět síly, které danými prvky procházejí.

 

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).

Zde se dozvíte, jak je stavba řešena z požárního hlediska. Její členění na požární úseky, únikové cesty, protipožární konstrukce apod. Najde ta zde také půdorysné zákresy požárně nebezpečných prostor, které jsou u všech otvorů ve fasádě. Tyto nesmějí zasahovat na sousední pozemky, případně je nutné se s majiteli domluvit.

Zdravotechnika (ZTI)

Jednoduše řešení vody a kanalizace. Zákres zdroje a rozvodů. Již při návrhu studie je dobré myslet na to, kudy povede kanalizace, kde bude stoupací potrubí a kde odvětrání. Mnohokrát jsem se v praxi setkal s tím, že je tato část řešena velmi divoce, prudká zalomení nebo nedostatečné spády kanalizace vedou k jejímu ucpání a následným velkým problémům. Často se zapomíná na odvětrávání kanalizace nad střechu a pachy pak probublávají v skrz sifony a znehodnocují bydlení.

 

Vytápění (ÚT)

Návrh zdroje a celkového systému vyhřívání domu. Je dobré myslet na energetickou úspornost domu, ale také je možné využít v zimě tepelných zisků skrz okna. Vymyslet stínící systémy tak, aby se dům v zimě sám zahříval a naopak v létě nedocházelo k přehřátí interiéru je prací architekta. Projektant ÚT pak navrhuje dle výpočtů tepelných ztrát a zisků vhodný zdroj tepla a rozvody. Při správném návrhu domu pak může klient ušetřit nemalé částky provozních nákladů.

Vzduchotechnika (VZT)

U staveb občanské vybavenosti je dnes již nutností umělé větrání. Tato část také obsahuje rekuperaci a je úzce spojena s chlazením.

 

Chlazení

Osobně si myslím, že každý dům by měl být navržen tak, aby chlazení nebylo vůbec nutné. Je to neekologické a náročné na údržbu (výměny filtrů apod.) Mohou však existovat případy, kdy se bez této části neobejdeme.

 

Rozvod plynu

V případě, že je do domu veden plyn, musí dokumentace obsahovat i tuto část.

 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Dle mého zcela zbytečný dokument, který klienta pouze stojí nemalé finanční prostředky a přitom mu nepřináší žádnou kvalitní informaci o energetické úspornosti domu. Kok od roku se mění výpočty a podmínky tohoto průkazu. V jednom roce vycházely tepelná čerpadla velmi špatně a posouvaly domy do červených čísel, pak byla legislativa změněna a je tomu zas naopak. Výpočty neodpovídají realitě, nezohledňují dostatečně umístění domu. Dokonce dnes nutí stavebníky udělat fotovoltaickou elektrárnu, na kterou však při novostavbě nemohou žádat dotaci.

 

Hluková studie

Je-li součástí domu nějaký zdroj hluku (tepelné čerpadlo, vzduchotechnika, chlazení apod.), nebo leží-li dům u jakékoli silnice (což by měl), může hygiena vyžadovat hlukovou studii, která Vás bude stát nemalé prostředky a dokonce může požadovat měření hluku po dokončení stavby. Setkal jsem se s tímto požadavkem ve zcela klidných místech s minimálním provozem. Naopak někdy jsou lidé chápaví, a i když tím sami riskují, tak hlukové studie nevyžadují.

 

Výkaz výměr

Tato část není potřeba pro stavební řízení, ale je dobré mít k dispozici naceněný výkaz výměr (rozpočet) a jeho slepou kopii (bez cen). Při poptávání více firem, kterým rozešlete spolu s dokumentací i slepý výkaz výměr pak máte přesné srovnání, co přesně nabídka obsahuje a na kolik je danou firmou naceněna každá konkrétní jednotlivost. Ceny v rozpočtu jsou sice tabulkové a často neodpovídají běžným cenám na trhu, ale můžete srovnávat hodnotu jednotlivých částí a třeba rozdělit stavbu domu do fází podle finančních možností.

 

Dokumentace pak slouží v první fázi k získání vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů jako jsou doprava, životní prostředí, archeologové, památková péče, hygiena, požární ochrana, správci všech sítí, povodí a mnohé další. Po získání stanovisek je pak dokumentace ve třech autorizovaných kopiích předána stavebnímu úřadu. Ten Vám pak jednu schválenou vrátí zpět.