Jak přežít styk s úřadem?

Předně – nebojte se a buďte trpěliví. Také se nenechte odbýt. Máte právo na potřebné informace v laikovi srozumitelné podobě. Nebo raději rovnou napište či zavolejte mně. Rád Vám poradím a nebudete zbytečně ztrácet čas hledáním legislativních podrobností na netu.

 

Pro začátek je dobré znát základní chronologii projektování.

 

Architektonická studie (STS) – Vyjádření hmotového, barevného a dispozičního návrhu formou základních výkresů (půdorysy, řezy a pohledy), 3D vizualizací případně formou fyzického modelu.

 

Dokumentace pro územní řízení (DÚR) – U jednoduchých staveb územní souhlas. Dokumentace pro stavební úřad opatřená autorizačním razítkem. Podle ní stavební úřad rozhodne, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací.

 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – V případě jednoduchých staveb stavební ohlášení (ohláška). Opět opatřena kulatým razítkem. Tato dokumentace je již podrobnější a jsou z ní lépe patrny konstrukce.

 

Dokumentace pro provedení díla (prováděčka DPS) – Dokumentace je provedena v takové podrobnosti, aby umožňovala přesné provedení stavby.

 

Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS) – V této fázi je možné stavbu nacenit. Je vypracován výkaz výměr, případně položkový rozpočet.

 

Autorský (estetický a technický) dozor (ATD) – Architekt dohlíží, aby bylo dílo provedeno v souladu s návrhem.

 

Často si lidé myslí, že dokumentace pro ohlášení stavby (ohláška) je výrazně jednodušší, než pro stavební povolení. Není tomu tak. Obě dokumentace jsou prakticky totožné a musí obsahovat všechny profesní části. Podrobněji v článku „Stavební povolení a ohláška“.

U drobnějších staveb a rodinných domů je možné sloučit kroky DÚR a DSP do jednoho a mít pouze jednu dokumentaci. Té se obvykle říká jednostupňová dokumentace. Projekt je pak levnější a i vlastní stavební řízení se tím zkrátí. V tomto případě je však dobré znát všechna možná úskalí, která by se mohla vyskytnout a již ve fázi studie (STS) předjednat s dotčenými orgány jak případné neshody řešit. Připomínky se pak mohou zapracovat přímo do celé dokumentace a je velká naděje, že projekt projde stavebním řízením bez vážných potíží.

 

Pokud si sami netroufáte stavebním řízením projít, nebo na to nemáte čas, rádi to uděláme za Vás. V tom případě je třeba pouze podepsat plnou moc, která nám umožní jednat ve věci stavebního řízení se všemi úřady Vaším jménem. Následně Vás pak budeme pouze informovat, v jaké fázi se řízení nachází a zda dochází k nějakým komplikacím, či nikoli.

I v tomto případě je však potřeba jistá trpělivost, protože úřady sice mají konkrétní lhůty pro vydání stanovisek či povolení, ale pokud dojde k nečinnosti z jejich strany, můžete si na ně stěžovat k nadřízenému orgánu, který jim obvykle pouze prodlouží lhůtu. Nejsou tedy žádné prostředky, jak se domoci rychlého jednání. Na druhou stranu naprosto chápu, že je velmi obtížné ze strany úřadů vyřizovat množství žádostí, když jsou přetíženi, protože se ze zákona musí vyjadřovat ke každé drobnosti a jejich platy vůbec neodpovídají kvalifikaci, která je vyžadována. Skláním se před každým úředníkem, který se snaží dělat poctivě svou práci za těchto podmínek, aniž by klesl ke korupčnímu jednání. Chci věřit, že jednou vznikne stavební zákon, který nebude zahlcovat úřady ani stavebníky zbytečnostmi a umožní nám architektům soustředit se na vlastní práci a ne jen na formality.