Mříže vstupu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. … A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. … Lk 22,26-27

V rámci obnovy chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně byl zhotoven návrh oddělení západního vstupu a hlavní lodi (prostor pod kůrem).

Shodou investora i památkové péče bylo rozhodnuto o vzniku návrhu, který zároveň ctí stávající konstrukce a vnáší nové umělecké ztvárnění do způsobu oddělení hlavního prostoru a vstupu. Úkolem návrhu bylo najít takovou podobu mříže, která nebude působit rušivým dojmem nebo jako doplňkový prvek. Zároveň bylo úkolem vložit do chrámu současný prvek, který se stane soudobým vkladem architektury, jak se o to snažily generace před námi.

Nová mříž byla navržena autorským týmem architektů Antonína Hůly, Tomáše Hladíka, Vojtěcha Ertla a Petra Tůmy. Realizaci provedl poslední spoluautor architekt Martin Janda, který je autorem mnoha uměleckých a zámečnických detailů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a v mnoha jiných stavbách, mimo jiné je i autorem kříže na věži kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Vstupní pozice se nachází při západním dvouvěžovém průčelí, kde jsou pod emporou po stranách dva oltářní prostory. V severozápadním rohu chrámu je pseudogotický oltář sv. Václava, z roku 1910.

Mříže jsou usazeny do prostoru vstupu za meziklenební žebro tak, aby se z pohledu lodi co nejméně uplatňoval rám konstrukce. V průběhu návrhu bylo postupováno s citem pro historický kontext. Například tím, že byly minimalizovány kotvící body, což s ohledem na zásah do kamenných piliřů bylo velmi kladně hodnoceno i Národním památkovým ústavem. Mříž směrem k lodi je otevíratelná (segment C) ve své polovině a dělí se na dvě stejně velká křídla. Mříže k bočním kaplím jsou pevné – neotvíravé (segmenty A a B). V mřížích je zakomponován kód svatováclavského chorálu, kde začátek kódu je při straně severozápadní – při pohledu do kaple s oltářem sv. Václava. V každém segmentu mříže je parametricky zakomponován notový i slovní záznam jednotlivých slok svatováclavského chorálu.

segment A

Svatý Václave, vévodo české země,

kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!

Kriste, eleison.

segment B

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,

nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!

Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,

utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!

Kriste, eleison.

segment C

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme:

Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého.

Kriste, eleison.

Transkripce kódu spočívá v tom, že do vodorovné části nosného rámu je promítnuta pomyslná notová osnova. Jednotlivé pruty, které značí noty, jsou do ní přesně umístěné. Různý průměr prutů značí různou délku not. Rám mříže je tvořen nejdelším ohýbaným V profilem, jaký byl dosud použit. Tvar rámu odkazuje na profilaci gotických žeber, se kterou koresponduje i vertikalita prutů.

V mřížích je zakódován text chorálu, který je přenesen do zlatavých pásků na prutech. Prut, respektive jeho výška, je v poměru na 2x rozdělen podle počtu písmen v abecedě a umístěné pásky v každé sekci do určité relativní výšky, tak značí určité písmeno. Zlatavé pásky symbolizující slova chorálu jsou přeneseně oním ‚zlatým Slovem‘, které nám přináší evangelium.

Autorem fotografií je Ladislav Zach.