Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Polních Voděradech

Na místě románského kostela z 12. století byl nejpozději v 1. polovině 14. století vystavěn vyšehradskou kapitulou nebo sázavským klášterem (oba jsou střídavě uváděni jako majitelé obce ve 12. – 14. století) nový gotický kostel. V roce 1759 byla zvýšena věž kostela a v letech 1770–71 byl kostel upraven barokně, pravděpodobně stavitelem Františkem Tomášem Jedličkou, není však písemně doloženo.

Jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží při jeho severní straně. V přízemí věže je sakristie, zřejmě pozůstatek původního románského kostela. Před západním průčelím, které vrcholí barokním štítem s kamenným sousoším Navštívení Panny Marie z roku 1770, je barokní předsíň. Stěny lodi jsou členěny půlkruhově uzavřenými okny, v jižní stěně se dochoval zazděný gotický vstupní portál s lomeným záklenkem. Fasáda věže byla upravena barokně a ozdobena pilastry a římsami. Ve východním průčelí presbytáře se dochovalo zazděné hrotité okno s hrubě tvarovanou dvojdílnou kružbou se čtyřlistem.

Presbytář je sklenut gotickou křížovou žebrovou klenbou bez konzol, do sakristie z něho vede gotický hrotitý portál a v severní stěně je obdélné gotické sanktuárium. Triumfální oblouk je hrotitý, loď plochostropá a sakristie je sklenuta valeně.

Stávající krytina lodi kostela, presbytáře a barokní předsíně bude zcela odstraněna včetně laťování a nahrazena novou pálenou (bobrovka na korunové krytí). Severní část střechy nad presbytářem a pultová střecha nad vstupem do věže bude provedena z měděného plechu na plné podbití z desek OSB tl. 2x 18mm (křížem prošroubované). Plech bude zároveň tvořit úžlabí. Falcování bude na stojaté drážky tak, aby bylo zamezeno podtékání vody tekoucí z navazující střechy s velkým spádem. Poškozené nebo nevyhovující prvky krovu budou odstraněny a nahrazeny novými s odpovídajícím průřezem. Prvky s menším poškozením budou osekány. Nesoudržná vnitřní i vnější omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou omítkou. Schodiště budou prohlédnuta a všechny poškozené prvky budou nahrazeny replikami. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Stávající okna budou opravena včetně zasklení, v případě úplného zničení nahrazena replikami, okapničky budou opraveny či nahrazeny dubovými. Bude provedena obnova všech dveří.

Bude provedena obnova vnitřních omítek vápennými (přesný způsob obnovy bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ) a vnějších omítek vápennými štukovými v odstínu žlutý okr (přesný odstín bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ), následně bude celý vnitřní prostor opatřen novou výmalbou. Kostel bude opatřen novými dešťovými žlaby a svody ve spodní části z poplastovaného plechu, v horní z pozinkového plechu. V těsné blízkosti kostela bude položena dlažba a nové povrchové žlaby.