Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně

Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, tak i z jihu navazují na objekt vedlejší budovy. Hlavní vstup do objektu je situován na jižní kamenné fasádě z Brandlovy ulice. Druhé kamenné nárožní průčelí směřuje do ulice Parléřova, z které je možný vjezd na pozemek dřevěnými otevíranými vraty. Svažitý pozemek k severní světové straně umožňuje částečné zapuštění stavby (asi ½ sklepních prostorů) pod úroveň okolního terénu a umožňuje snadný přístup do jedné části těchto prostorů z veřejně přístupné komunikace – ul. Parléřovy.

Budova Arciděkanství byla částečně destruována ke konci druhé světové války v souvislosti s leteckými nálety. Prvořadým cílem investičního záměru je dostavba chybějící části budovy, dispoziční úpravy a současně celková oprava stávajícího objektu. Budou tak získány nové potřebné prostory pro KOMUNITNÍ CENTRUM – život a setkávání místního farního společenství i celého vikariátu. Nově upravené prostory budou nabízet správci farnosti značnou variabilitu pro jejich využití. Od farních setkání po bohoslužbách, využití pro výuku, besedy, společenské události, či  prezentace a výstavy.

Důsledkem celkové rekonstrukce bude v neposlední řadě (vedle zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců Římskokatolického úřadu a obytného prostředí obyvatel fary) i uvedení technického vybavení a instalací do stavu odpovídajícímu současných standardům a normám.