Obnova Santiniho kostela sv. Prokopa v Chotouni

O Santiniho autorství tohoto kostela se vedly, podobně jako u mnoha jiných staveb, střídavě mu připisovaných a odepisovaných, diskuse. Dnes je však připsání chotouňského kostela tomuto architektovi nesporné. Kromě zjištění pramenného dokladu je nyní kostel sv. Prokopa zařazen do kontextu Santiniho díla. Bude provedena obnova (kamenická oprava) portálů z červeného (resp. šedého u schodišťové vížky) pískovce. Stávající dřevěná nebo kovová okna budou obnovena – chybějící části budou doplněny, případně zcela dožilé prvky budou nahrazeny kopiemi. Bude provedena obnova dveří včetně kování s přípravou pro pozdější montáž EZS. Stávající dveře budou obnoveny včetně kování. Stávající vstupní dvoukřídlé dveře budou obnoveny včetně kování, vitráž bude rozebrána, vyčištěna, případné chybějící části doplněny a opět sesazeny do nové olověné výplně. Všechna kamenná vstupní schodiště budou přeložena a vyčištěna. Schody na oratoř budou kompletně rozebrány, dožilé prvky budou nahrazeny kopiemi původních a následně budou opět složeny. Podlaha oratoře bude obnovena, poškozené prvky budou nahrazeny novými, následně bude přebroušena a vyčištěna. Bude provedena obnova litinového neogotického náhrobku včetně kamenných podkladních stupňů. Do vstupu bude z vnitřní strany doplněna nová kovaná mříž, viz detail. Stávající dlažba bude v celém prostoru kostela vyčištěna a přespárována – v rámci obnovy bude provedena pod dlažbu sonda pro zjištění stavu podloží. Veškerý mobiliář (čelní oltář, boční oltáře a kazatelna) bude opraven a očištěn.

Bude provedena oprava a doplnění vnějšího kamenného soklu. Stávající vitráže budou rozebrány, vyčištěny, chybějící části doplněny a opět sesazeny do nové olověné výplně. Stávající dřevěná nebo kovová okna budou obnovena – chybějící části budou doplněny, případně zcela dožilé prvky budou nahrazeny kopiemi. Dřevěné schodiště do věže bude kompletně sejmuto, dožilé prvky budou nahrazeny novými, všechny prvky budou očištěny, zbaveny napadených částí a opatřeny přípravky proti dřevokazným houbám a hmyzu a následně nově sestaveno. Stávající dveře na kůr jsou napadeny tesaříkem. Umožní-li to jejich stav, budou kompletně obnoveny a opatřeny přípravkem proti hmyzu, v opačném případě budou nahrazeny kopií. V celém prostoru kostela kromě věže bude provedena oprava a doplnění vnější i vnitřní omítky a nová výmalba včetně věže (barevnost bude stanovena podle nálezu). V celém prostoru věže bude provedena oprava a doplnění vnitřní omítky a nová výmalba (barevnost bude stanovena podle nálezu). Veškeré dřevěné prvky budou očištěny, zbaveny napadených částí (osekány) a opatřeny přípravky proti dřevokazným houbám a hmyzu. Prvky krovu, které jsou příliš poškozené, budou nahrazeny novými klasickými tesařskými způsoby, které budou respektovat původní krov. Stávající krytina nad lodí kostela, presbytářem a sakristií bude odstraněna a nahrazena novou břidlicovou na šupinové krytí stoupavé, alternativně vláknocementové šablony Eternit AG Dacora čtverec 40x40cm s obloukem (imitace břidlice se šupinovým krytím podle již dříve vydaného závazného stanoviska). Klempířské prvky (hřebeny, úžlabí, dešťové žlaby a svody, koruna římsy pod nástřešním žlabem) na lodi kostela, nad presbytářem a sakristí budou nahrazeny novými měděnými.