Od nápadu k nastěhování

V tomto článku chci popsat obvyklou chronologickou posloupnost průběhu návrhu od prvního setkání s klientem po dokončení stavby.

Jakmile nás klient osloví, probereme první hrubé představy a záměry (včetně odhadovaného finančního rozsahu stavby) a na jejich základě předáme klientovi cenovou nabídku na přípravné práce a studii. U drobnějších staveb je možné udělat cenovou nabídku na kompletní projekt. Po odsouhlasení cenové nabídky zašleme mailem návrh smlouvy. Probereme s klientem, jaké podklady pro zahájení činnosti budeme potřebovat a jak je obstarat. Více o této fázi si můžete přečíst v článku „Před zahájením návrhu“.

V této chvíli je dobré osobně podrobně probrat požadavky a představy klienta. Jaký je hlavní důvod uvažované stavby? Představy o počtu místností, jejich velikosti a vzájemných vazbách. Také probereme možnosti a vhodnost základních materiálů pro konstrukce stavby, základní hmotovou a prostorovou představu. Probereme povrchové materiály. Velmi důležitá je orientace ke světovým stranám a začlenění stavby do okolního prostředí.

architekt-hladik.cz

Následně nakreslíme první návrhy dispozic a hrubé hmotové řešení. Nad tímto návrhem je dobré se opět sejít a probrat, co vyhovuje a co nikoli. Postupnými úpravami při dalších schůzkách návrh konkretizujeme a upřesňujeme, dokud se neshodneme na konkrétním řešení. Poté je možné dokončit studii včetně podrobných vizualizací.

Po předání studie můžeme klientovi dát přesnou cenovou nabídku na další fáze (DÚŘ, DSP). V cenové nabídce je podrobně rozepsáno, které projekční části bude obsahovat a kolik která bude stát. Podrobněji v článku „Stavební povolení a ohláška“. Opět pošleme návrh smlouvy a vzájemně si odsouhlasíme termíny. Nikdy klientům neslibujeme nesplnitelné termíny. Čas odevzdání, na kterém se domluvíme, vždy splníme. V případě nedodržení termínů je ve smlouvě sankce procentuální pokuty za každý den zpoždění.

Při zpracovávání dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je dobré již nezasahovat do dispozic a neměnit podobu domu. V případě, že si klient není něčím jistý, je lepší úpravy řešit ještě ve fázi studie. Úpravy rozpracovaného projektu jsou složité a nákladné, protože se týkají nejen stavební části, ale je nutné upravovat i ostatní profesní části. Ve chvíli, kdy začínáme zpracovávat stavební část projektu, je dobré udělat koordinační schůzku i s ostatními projektanty jednotlivých profesních částí a rozvodů a probrat konkrétní požadavky a možnosti těchto částí. Podle složitosti a rozsahu stavby pak mohou být v průběhu ještě další koordinační schůzky. Rozpracované výkresy posíláme k odsouhlasení klientovi mailem, aby měl přehled, jak konkrétně jsou věci řešeny.

Následuje fáze schvalování dokumentace viz článek „Jak přežít styk s úřadem“.

Je-li stavba velká, nebo složitá, je dobré oddělit zpracování projektu ještě do další fáze – dokumentace pro provedení stavby (DPS). Opět uděláme cenovou nabídku a návrh smlouvy. Vlastní zhotovení dokumentace probíhá podobně, jako předchozí fáze, jen je projekt ještě výrazně podrobnější. Obsahuje množství podrobných detailů. Na základě tohoto projektu je pak možné zpracovat velmi přesný výkaz výměr (rozpočet), který umožní přesné srovnání nabídek prováděcích firem.

Jakmile započnou stavební práce, pokračuje naše spolupráce formou autorského dozoru. Nejedná se o investorský dozor, ani o stavební dozor, který by měla provádět specializovaná osoba, ale jde o dohled nad dodržováním stavby podle dokumentace, upřesňování a vysvětlování řešení na místě stavby. Architekt Vám zde pomůže dosáhnout toho, aby stavba byla taková, jakou jste ji chtěli podle návrhu a podle odsouhlasené dokumentace. Aby zůstala zachována její hodnota jak v praktické, tak estetické rovině.

V poslední řadě pak můžeme spolupracovat při návrhu interiéru. Již od studie pracujeme s konkrétními řešeními vnitřního prostoru, při návrhu interiéru pak můžeme dotáhnout vše k dokonalosti. Dům pak působí celistvě a harmonicky. Investice věnované do projekční činnosti se pak mnohonásobně vrací v hodnotě domu, která je výrazně vyšší, než v případě laického přístupu.