Jak přežít styk s úřadem?

Předně – nebojte se a buďte trpěliví. Také se nenechte odbýt. Máte právo na potřebné informace v laikovi srozumitelné podobě. Nebo raději rovnou napište či zavolejte mně. Rád Vám poradím a nebudete zbytečně ztrácet čas hledáním legislativních podrobností na netu.

Pro začátek je dobré znát základní chronologii projektování.

Architektonická studie (STS)– Vyjádření hmotového, barevného a dispozičního návrhu formou základních výkresů (půdorysy, řezy a pohledy), 3D vizualizací případně formou fyzického modelu.

Dokumentace pro územní řízení(DÚR) – U jednoduchých staveb územní souhlas. Dokumentace pro stavební úřad opatřená autorizačním razítkem. Podle ní stavební úřad rozhodne, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací.

Dokumentace pro stavební povolení(DSP) – V případě jednoduchých staveb stavební ohlášení (ohláška). Opět opatřena kulatým razítkem. Tato dokumentace je již podrobnější a jsou z ní lépe patrny konstrukce.

Dokumentace pro provedení díla (prováděčka DPS)– Dokumentace je provedena v takové podrobnosti, aby umožňovala přesné provedení stavby. 

Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)– V této fázi je možné stavbu nacenit. Je vypracován výkaz výměr, případně položkový rozpočet.

Autorský (estetický a technický) dozor (ATD)– Architekt dohlíží, aby bylo dílo provedeno v souladu s návrhem.